OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Školiace stredisko vodičov

    Kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku vodičov sú v zmysle Zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov oprávnené vykonávať autoškoly, ktoré získali „Registráciu pre školiace stredisko“ na príslušnom Okresnom úrade v sídle kraja.

    Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov nadobudol účinnosť od 1.9.2006 a vymedzil povinnosti a práva pre vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku na základe implementovania SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES z 15. júla 2003.

    Základná kvalifikácia ako aj pravidelný výcvik majú prispieť       k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a skvalitneniu výkonu činností, ktoré profesionálny vodič vykonáva na základe svojich získaných vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre jeho výkon povolania.

Európska komisia zverejnila prechodné obdobia na svojej internetovej stránke, ktorá je vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

    Smernica Európskeho parlamentu a Rady ES 2003/59/ES umožňuje jednotlivým členským štátom ustanoviť lehotu na absolvovanie pravidelného výcviku. Tieto lehoty boli stanovené aj  v Slovenskej republike. Prvý výcvik musí absolvovať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko:

a) do 10. septembra 2013, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy (vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E, alebo podskupiny D1)

b) do 10. septembra 2014, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy (držitelia vodičských oprávnení skupín C, C+E alebo C1+E, alebo podskupiny C1).

    Tieto prechodné obdobia Slovenská republika podobne ako aj iné členské štáty nahlásili Európskej komisii. Európska komisia tieto prechodné obdobia zverejnila na svojej internetovej stránke, ktorá je vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Odkaz je na nasledovnej adrese:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/professional-drivers/index_sk.htm

POVINNOSŤ ZÍSKAŤ KVALIFIKAČNÚ KARTU VODIČA majú vodiči vozidiel nákladnej dopravy, ktorí majú vodičské oprávnenie skupiny C (C1, C+E, C1+E) najneskôr do: 10. 09. 2014!!!
Počet osôb na kurzoch je OBMEDZENÝ legislatívou na maximálne 30 účastníkov!!!
    Na Slovensku je cca 80.000 vodičov nákladnej dopravy. Maximálny počet vodičov na školení je 30 osôb! Vodiči MKD majú na získanie KKV len niekoľko mesiacov vrátane letnej sezóny, t.j. do 10.09.2014. Nečakajte do poslednej chvíle a získajte kvalifikačnú kartu vodiča už pred uvedeným dátumom.

    Všetky potrebné informácie sú na stránke: www.kkv.sk , kde si zistíte, aký typ kurzu potrebujete.

Tachografová karta vodiča

V Poslednej dobe sme zaznamenali, že si aj profesionálni vodiči zamieňajú Kvalifikačnú kartu vodiča s Tachografovou kartou vodiča. Ide o dva rozdielne doklady, ktoré musia vodiči nákladnej a osobnej dopravy mať pri sebe pri vedení vozidla.  

 

Tachografová karta vodiča sa používa počas prevádzky vozidla na zaznamenávanie údajov ako dátum, čas jazdy, čas odpočinku, dráha a rýchlosť vozidla a iné. Táto karta má kapacitu 28 pracovných dní a vydáva sa na 5 rokov. Vlastníkom karty je vodič.

AKO SI VYBAVIŤ KARTU VODIČA
Najprv je potrebné si vyzdvihnúť tlačivo v zbernom mieste pre príjem žiadostí na vydanie tachografových kariet a poštovú poukážku na približne 70 eur. Tlačivo stiahnuté z intenernetu, alebo inak okopírované je neplatné, lebo v originálnom tlačive sa nachádzajú ochranné prvky. Prevod cez bankový účet, alebo platba kreditnou kartou nie sú možné a teda platba poštovou poukážkou je jediný spôsob úhrady. Vyplnené tlačivo a zaplatená poštová poukážka sa doručí na zberné miesto a žiadosť bude následne odoslaná výrobcovi kariet. Výrobca kariet potom hotovú kartu odovzdá Ministerstvu dopravy, ktoré kartu doručí doporučene poštou na adresu uvedenú v žiadosti. Ministerstvo dopravy má podľa zákona povinnosť doručiť kartu do 30 dní od jej podania.


K podaniu žiadosti na kartu vodiča je potrebné priložiť doklad o zaplatení, platný občiansky, vodičský preukaz a fotografiu. Vodič musí podať žiadosť osobne alebo môže notárskym splnomocnením poveriť inú osobu, ktorá však musí priniesť všetky potrebné doklady.

 

aktualizované: 04.08.2017 16:57:47