Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Zákon č. 280/2006

                                        ZÁKON
                                č. 280/2006 Z. z.
                                z 21. apríla 2006
        o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Zmena: 653/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2008

Zmena: 188/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.júna 2008

Zmena: 345/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2013

Zmena: 180/2013 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2013 Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

                                § 1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje a) získavanie povinnej základnej kvalifikácie vodičov (ďalej len "základná kvalifikácia"), b) pravidelný výcvik vodičov (ďalej len "pravidelný výcvik").
                            § 2 Základné ustanovenia
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku podľa tohto zákona sa vzťahuje na vodičov vozidiel1) a) nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C+E alebo C1+E, alebo podskupiny C1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné a b) osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E, alebo podskupiny D1 alebo vodičské oprávnenie uznané ako rovnocenné.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na vodiča, ktorý je štátnym občanom a) Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len "členský štát"), alebo b) nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy. (3) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje na prepravy uskutočňované na pozemných komunikáciách určených na všeobecné užívanie.2) (4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodičov a) vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou 45 km/hod., b) vozidiel používaných ozbrojenými silami, útvarmi civilnej ochrany obyvateľstva, colnou správou, Policajným zborom Železničnou políciou, Slovenskou informačnou službou, v, Hasičským a záchranným zborom, Horskou záchrannou službou, Zborom väzenskej a justičnej stráže, c) vozidiel, ktoré sa na účely technického vývoja, opravy alebo údržby podrobujú testom, d) nových vozidiel a prestavaných vozidiel, ktoré ešte neboli uvedené do prevádzky, e) vozidiel používaných v prípadoch núdze alebo na záchranné práce a na odstraňovanie následkov havárie, živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, f) a na osoby vo výcvikových vozidlách autoškoly alebo inej osoby registrovanej na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku počas kurzu na získanie 1. vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny vodičských oprávnení podľa § 2 ods. 1, 2. osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku, g) vozidiel používaných na nepodnikateľskú prepravu osôb alebo nákladu pre vlastnú potrebu, h) vozidiel používaných na prepravu materiálu alebo zariadenia, ktoré má vodič použiť počas výkonu práce v rámci svojho zamestnania alebo povolania, ak vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou.

                    Systém základnej kvalifikácie § 3 Základná kvalifikácia
(1) Základnou kvalifikáciou je úroveň vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na bezpečné vedenie vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny alebo podskupiny podľa § 2 ods. 1. Na získanie základnej kvalifikácie netreba mať vodičské oprávnenie niektorej zo skupín alebo podskupín uvedených v § 2 ods. 1.

(2) Základnú kvalifikáciu podľa tohto zákona môže získať vodič, ktorý je štátnym občanom a) členského štátu a má pobyt na území Slovenskej republiky, b) tretieho štátu a 1. na území Slovenskej republiky má sídlo dopravca, ktorého je zamestnancom alebo ktorý využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy, alebo 2. pracovné povolenie mu vydal orgán Slovenskej republiky.

(3) Povinnosť získať základnú kvalifikáciu sa nevzťahuje na vodičov, ktorí získali vodičské oprávnenie a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), a b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a).

(4) Vodič môže viesť vozidlo nákladnej dopravy a) po dovŕšení veku 18 rokov, ak 1. je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E, 2. je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C1+E alebo podskupiny C1, b) po dovŕšení veku 21 rokov, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3 a ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny C alebo skupiny C+E.

(5) Vodič môže viesť vozidlo osobnej dopravy a) po dovŕšení veku 21 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie 1. skupiny D alebo skupiny D+E určené na prepravu cestujúcich v pravidelnej autobusovej doprave, ak trasa autobusovej linky je kratšia ako 50 km a ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3, 2. skupiny D1+E alebo podskupiny D1, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3, b) po dovŕšení veku 18 rokov, ak ide o vozidlo podľa písmena a) druhého bodu, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2, c) po dovŕšení veku 20 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie D a D+E, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 2, d) po dovŕšení veku 23 rokov, ak ide o vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny D alebo skupiny D+E, a je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii podľa § 7 ods. 3.

(6) Ak sú zachované vekové limity podľa odseku 4, vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii oprávňujúceho viesť vozidlo, na ktorého vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie jednej skupiny alebo podskupiny, nie je povinný získavať iné osvedčenie o základnej kvalifikácii na vedenie nákladného vozidla, na ktoré sa vyžaduje vodičské oprávnenie inej skupiny alebo podskupiny. To isté sa vzťahuje aj na vodiča vozidla osobnej dopravy podľa odseku 5.

(7) Vodič nákladného vozidla, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak rozšíri alebo zmení svoju činnosť tak, aby mohol prepravovať aj osoby, nemusí opakovať spoločnú časť kurzov základnej kvalifikácie, ale len časti špecifické pre novú základnú kvalifikáciu. To isté sa vzťahuje aj na vodiča vozidla osobnej dopravy podľa odseku 5.

                            § 4 Kurzy základnej kvalifikácie
(1) Kurzy základnej kvalifikácie vykonáva autoškola alebo iná osoba registrovaná na vykonávanie takýchto kurzov (ďalej len "prevádzkovateľ školiaceho strediska") na okresnom úrade v sídle kraja.
(2) Kurzy základnej kvalifikácie tvorí výučba teórie a praktické jazdy; ich rozsah a obsah sú uvedené v prílohe č. 1 oddieloch 1 až 3.

(3) V rámci kurzov základnej kvalifikácie sa vykonávajú aj kurzy prvej pomoci podľa osobitného predpisu.2a)

(4) Praktické jazdy sa uskutočňujú a) v cestnej premávke v zastavanej časti a mimo zastavanej časti obce, na cestách pre motorové vozidlá a na diaľniciach v podmienkach rôznej hustoty cestnej premávky alebo b) na špeciálnom autocvičisku; technické požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1a.
§ 4a Požiadavky na registráciu
(1) Okresný úrad v sídle kraja zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie na základe písomnej žiadosti, ak žiadateľ preukáže, že a) je držiteľom živnostenského oprávnenia3) a b) zaplatil správny poplatok.3a)

(2) Žiadateľ o registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie musí k písomnej žiadosti doložiť a) plán na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie, v ktorom uvedie organizáciu a rozsah výučby a výcviku vrátane najväčšieho počtu účastníkov v jednotlivých kurzoch, jednotlivé učebné predmety a spôsob vykonania výučby a výcviku vrátane zodpovedajúcich učebných materiálov, b) zoznam lektorov; zoznam musí obsahovať meno, priezvisko, odborné predpoklady lektorov, ktorí majú 1. stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch súvisiacich s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy alebo 2. vysokoškolské vzdelanie súvisiace s ekonomikou a prevádzkou cestnej dopravy, 3. stredné vzdelanie s maturitnou skúškou v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1 alebo 4. vysokoškolské vzdelanie v odboroch odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č. 1 oddielu 1, 5. inštruktorské oprávnenie, 3b) ak ide o vykonávanie praktických jázd, c) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom miestnosti ako učebne zodpovedajúcej všeobecným stavebno-technickým požiadavkám na pobytové miestnosti, d) doklad preukazujúci vlastníctvo alebo nájom výcvikových vozidiel, ktoré zodpovedajú skupine vodičského oprávnenia, a ich počet je primeraný počtu účastníkov v kurze, e) údaje o kontrolnom systéme na sledovanie súladu výučby a výcviku s plánom podľa písmena a).

(3) Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.

                        § 4b Oznamovanie zmeny údajov registrácie
Prevádzkovateľ školiaceho strediska oznamuje okresnému úradu v sídle kraja všetky zmeny týkajúce sa požiadaviek podľa § 4a ods. 2 a predloží o nich doklady najneskôr do 10 dní odo dňa, keď k nim došlo.

            § 4c Dočasné pozastavenie platnosti registrácie alebo zrušenie registrácie
(1) Okresný úrad v sídle kraja začne konanie o dočasnom pozastavení platnosti registrácie na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak zistí, že prevádzkovateľ školiaceho strediska napriek upozorneniu a) nevykonáva kurzy podľa plánu na zabezpečenie vykonávania kurzov základnej kvalifikácie, b) nezabezpečí, aby výučbu teórie alebo praktický výcvik vykonávali lektori, ktorí majú odborné
predpoklady, c) nevedie evidenciu o výučbe teórie a praktickom výcviku vrátane zoznamu účastníkov alebo d) nepredkladá okresnému úradu v sídle kraja hlásenia o začatí a skončení kurzu.

(2) Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení registrácie je aj lehota na odstránenie zisteného nedostatku.

(3) Okresný úrad v sídle kraja zruší dočasné pozastavenie platnosti registrácie, ak pominú dôvody, pre ktoré bolo uložené, alebo na žiadosť prevádzkovateľa školiaceho strediska, ak písomne preukáže, že odstránil zistený nedostatok. (4) Okresný úrad v sídle kraja zruší registráciu na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie, ak prevádzkovateľ školiaceho strediska a) neodstráni nedostatok v určenej lehote alebo b) požiada o zrušenie registrácie.

                                § 4d Zánik registrácie
Registrácia na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie zaniká

a) zrušením registrácie,

b) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je fyzickou osobou, alebo c) zánikom prevádzkovateľa školiaceho strediska, ktorý je právnickou osobou.

                                    § 5 Skúška
(1) Skúška sa vykoná po skončení kurzov základnej kvalifikácie. Prevádzkovateľ školiaceho strediska doručí okresnému úradu v sídle kraja mailom, faxom alebo poštou najneskôr do troch pracovných dní po začatí kurzu a skončení kurzu hlásenie, ktoré musí obsahovať

a) názov a sídlo školiaceho strediska,

b) adresu schválených prevádzkových priestorov, v ktorých sa kurzy základnej kvalifikácie vykonávajú,

c) dátum začatia a ukončenia kurzu, deň a hodinu vykonávania výučby teórie,

d) menný zoznam účastníkov kurzu, miesto ich trvalého pobytu, dátum narodenia, skupinu vodičského oprávnenia, e) podpis a odtlačok pečiatky prevádzkovateľa školiaceho strediska.

(2) O obsahu a výsledku skúšky sa vyhotoví protokol o vykonaní skúšky, ktorý podpisujú všetci členovia skúšobnej komisie. Protokol o vykonaní skúšky je spolu s dokumentáciou o priebehu kurzov a skúšky súčasťou registratúry okresnému úradu v sídle kraja; lehota uloženia je päť rokov.

(3) Podrobnosti o obsahu dokumentácie o priebehu kurzov základnej kvalifikácie a skúšky ustanoví Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") všeobecne záväzným právnym predpisom.

                                    § 6 Skúšobná komisia
(1) Skúšobnú komisiu zostavuje a vykonávanie skúšok zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja.

(2) V každom kraji je jedna päťčlenná skúšobná komisia, ktorá je zložená zo zamestnancov okresného úradu v sídle kraja a zo zástupcov Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl a združení dopravcov. Jej predsedom je zamestnanec okresného úradu v sídle kraja. Skúšobná komisia je spôsobilá na vyhodnotenie testu, ak má najmenej troch súčasne prítomných členov.
                            § 7 Osvedčenie o základnej kvalifikácii
(1) Potvrdením o získaní základnej kvalifikácie je osvedčenie o základnej kvalifikácii, ktoré vydáva vodičovi okresný úrad v sídle kraja na základe protokolu o skúške podľa § 5; obsahuje tieto údaje: a) meno a priezvisko vodiča, b) dátum a miesto narodenia vodiča, c) označenie toho, kto ho vydal, d) rozsah základnej kvalifikácie, e) dátum a miesto vydania, f) podpis predsedu skúšobnej komisie a podpis vedúceho organizačného útvaru cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu v sídle kraja, g) odtlačok úradnej pečiatky okresnému úradu v sídle kraja.

(2) Osvedčenie o riadnej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ktorých obsahom musia byť všetky oblasti uvedené prílohe č. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúšky, ktorej obsahom sú oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 2 bode 2.1.

(3) Osvedčenie o zrýchlenej základnej kvalifikácii sa vydáva na základe účasti v kurzoch základnej kvalifikácie, ktorých obsahom sú všetky oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 1, a po vykonaní skúšky, ktorej obsahom sú oblasti uvedené v prílohe č. 1 oddiele 3, aby sa zistilo, či vodič má vo všetkých oblastiach úroveň vedomostí a zručností požadovaných v prílohe č. 1 oddiele 1.

(4) Skúšobná komisia oslobodí od povinnosti zúčastniť sa kurzov základnej kvalifikácie a skúšky toho, kto sa preukáže vysvedčením o ukončení učebného alebo študijného odboru v rozsahu odborných tém a praktického výcviku. Ak sa vysvedčením preukáže len absolvovanie odborných tém teoretickej časti základného výcviku, potom sa praktickému výcviku musí podrobiť aj tento žiadateľ.

(5) Osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o základnej kvalifikácii alebo s osvedčeniami o zrýchlenej základnej kvalifikácii vydanými podľa tohto zákona.

                            Systém pravidelného výcviku

                                § 8 Pravidelný výcvik
(1) Pravidelný výcvik je aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej na výkon povolania vodiča s dôrazom na bezpečnosť cestnej premávky a na racionalizáciu spotreby pohonných hmôt.

(2) Prvý výcvik musí vykonať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko a) do piatich rokov odo dňa vydania osvedčenia o základnej kvalifikácii, ak je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii, b) do piatich rokov od uplynutia lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.

(3) Ďalší pravidelný výcvik musí vodič vykonať, ak má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko a má osvedčenie o pravidelnom výcviku.

(4) Ak vodič zmení dopravcu, musí sa zohľadniť pravidelný výcvik v rozsahu, v akom sa mu už podrobil.

                                § 9 Kurzy pravidelného výcviku
(1) Kurzy pravidelného výcviku sú zamerané na zopakovanie a prehĺbenie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie; vykonávajú sa v školiacom stredisku registrovanom na vykonávanie takýchto kurzov. Na registráciu prevádzkovateľa školiaceho strediska sa primerane vzťahujú § 4 až 4d.

(2) Kurzy pravidelného výcviku tvorí výučba teórie a praktické jazdy; ich obsah a rozsah je uvedený v prílohe č. 1 oddiele 4.

                            § 10 Osvedčenie o pravidelnom výcviku
(1) Osvedčenie o pravidelnom výcviku vydáva okresný úrad v sídle kraja po skončení kurzu pravidelného výcviku. Osvedčenie o pravidelnom výcviku obsahuje tieto údaje: a) meno a priezvisko vodiča, b) dátum a miesto narodenia vodiča, c) označenie toho, kto ho vydal, d) časový rozsah platnosti, e) dátum a miesto vydania, f) podpis prevádzkovateľa školiaceho strediska, g) odtlačok úradnej pečiatky okresnému úradu v sídle kraja.

(2) Osvedčenie o pravidelnom výcviku platí päť rokov. Vodič je povinný absolvovať ďalšie kurzy pravidelného výcviku ešte pred skončením platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku.

(3) Ak vodič počas platnosti osvedčenia o pravidelnom výcviku prestal vykonávať povolanie vodiča a chce ho opätovne vykonávať po zániku platnosti tohto osvedčenia, musí vykonať kurzy pravidelného výcviku. To sa vzťahuje aj na vodiča, ktorý nemá povinnosť získať základnú kvalifikáciu, ak chce vykonávať povolanie vodiča po uplynutí lehoty uvedenej v § 3 ods. 3.

(4) Ak ešte neuplynula platnosť osvedčenia o pravidelnom výcviku, vodič nemusí pri zmene vozidla nákladnej dopravy na vozidlo osobnej dopravy a naopak, ani pri zmene skupiny alebo podskupiny vodičského oprávnenia podľa § 2 ods. 1 opätovne vykonať kurzy pravidelného výcviku.

(5) Osvedčenia o pravidelnom výcviku vydané akreditovanou osobou v inom členskom štáte sa považujú za rovnocenné s osvedčeniami o pravidelnom výcviku vydanými podľa tohto zákona.

                                § 11 Kvalifikačná karta vodiča
(1) Vodičovi, ktorý je držiteľom osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku, vydá okresný úrad v sídle kraja kvalifikačnú kartu vodiča; jej vzor je uvedený v prílohe č. 2. Kvalifikačnú kartu vodiča okresný úrad v sídle kraja vydá aj vodičovi, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť získať základnú kvalifikáciu podľa § 3 ods. 3, ak je držiteľom osvedčenia o pravidelnom výcviku. Okresný úrad v sídle kraja je pri vydávaní kvalifikačnej karty vodiča povinný skontrolovať platnosť vodičského preukazu, ktorého číslo je uvedené na vydávanej kvalifikačnej karte vodiča.

(2) Kvalifikačná karta vodiča vydaná v inom členskom štáte platí na území Slovenskej republiky, ak je v súlade so vzorom platným v Európskom spoločenstve.

(3) Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik sa vyznačia v kvalifikačnej karte vodiča kódom zostaveným z poradového čísla kódu a z platnosti osvedčenia takto: 95.DD.MM.RRRR. (4) Vodič vozidla nákladnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorý je štátnym občanom nečlenského štátu, preukazuje základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik na území Slovenskej republiky vodičským preukazom podľa osobitného predpisu5) alebo kvalifikačnou kartou podľa odseku 1 alebo 2 s kódom podľa odseku 3.

(5) Vodič vozidla osobnej dopravy podľa § 2 ods. 1 písm. b), ktorý je občanom tretieho štátu, preukazuje základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik na území členského štátu a) vodičským preukazom s kódom podľa odseku 3, b) kvalifikačnou kartou podľa odseku 1 alebo 2 s kódom podľa odseku 3 alebo c) osvedčením podľa práva štátu, ktorého je štátnym občanom, ak takéto osvedčenie uznávajú členské štáty. (6) Vyhotovenie, distribúciu a centrálnu evidenciu kvalifikačných kariet vodiča vydaných podľa tohto zákona zabezpečuje ministerstvo.

                        Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

                                            § 12
(1) Osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku a kvalifikačná karta vodiča sú súčasťou dokumentov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách. (2) Vodič je povinný mať pri sebe pri vedení motorového vozidla osvedčenie o základnej kvalifikácii alebo osvedčenie o pravidelnom výcviku alebo kvalifikačnú kartu a pri cestnej kontrole ich na požiadanie predložiť kontrolnému orgánu.5a)
                                        § 12a Konanie
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, 5b) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Okresný úrad v sídle kraja je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhoduje v prvom stupni okresný v sídle kraja podľa tohto zákona.
§ 13
(1) Na obsah kurzov základnej kvalifikácie sa vzťahuje príloha č. 3 a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy, b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané v inom členskom štáte podľa osobitného predpisu7) na základe odborného výcviku absolvovaného v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 sa na území Slovenskej republiky považuje za osvedčenie o základnej kvalifikácii a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy, b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy.
               

                    § 13a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009
(1) Autoškola, ktorá vykonáva kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku na základe registrácie podľa predpisov účinných do 31. mája 2009, je povinná do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona požiadať o registráciu podľa tohto zákona; inak pôvodná registrácia stráca platnosť.

(2) Obvodný úrad dopravy v sídle kraja je povinný bezodkladne písomne informovať miestne príslušný živnostenský úrad o strate platnosti pôvodnej registrácie podľa odseku 1.
               

                                            § 14
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

   § 15
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.

Ivan Gašparovič v. r. v z. Béla Bugár v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

TOPlist
aktualizované: 04.08.2017 16:57:47